موتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی

موتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی موتور برق یا ژنراتور  یک ماشین الکتریکی است که انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند و بر اساس قانون القای الکترومغناطیسی فارادی کار می کند…

ادامه خواندنموتور برق بنزینی بهتر است یا گازوئیلی